Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi zbiór zasad formalno-prawnych, które określają reguły funkcjonowania sklepu internetowego veberbau.pl. Przede wszystkim zawiera opis standardów normatywnych związanych z warunkami świadczenia usług drogą elektroniczną, a także regulacje z zakresu warunków sprzedaży i dostaw.

Regulamin dotyczy transakcji zakupowych produktów, które znajdują się w ofercie sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://veberbau.pl. Transakcja zakupowa rozumiana jest jako umowa kupna-sprzedaży zawarta z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów sklepowych („transakcje koszykowe”) pomiędzy Klientem będącym przedsiębiorcą a Sklepem Internetowym.

Wobec umów kupna-sprzedaży towarów z Klientem będącym przedsiębiorcą zawartych bez wykorzystania automatycznych mechanizmów sklepowych w wyniku  indywidualnych zapytań cenowych oraz negocjacji i niezależnego ofertowania stosowane są regulacje znajdujące się w dokumentach właściciela Sklepu Internetowego: Ogólne Warunki Sprzedaży.

Umowy kupna-sprzedaży towarów lub usług z Klientem konsumenckim (niebędącym przedsiębiorcą) zawierane są każdorazowo w wyniku indywidualnych ustaleń w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

1.

Właścicielem Sklepu Internetowego, który stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające zawieranie umów kupna-sprzedaży, o adresie elektronicznym https://veberbau.pl, jest VEBER sp. z o.o. (adres: ul. Gdańska 14 A-B, 70-661 Szczecin), NIP: 9552442628, KRS: 0000697818, REGON: 368240621, www.metalowy24h.pl

 

2.

Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@veberbau.pl lub formularz kontaktowy na stronie Sklepu Internetowego. Dodatkowo każdy Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pomocą numerów telefonów podanych na stronie Kontakt w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

 

3.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 

4.

Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

 

5.

Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem, będącym przedsiębiorcą a właścicielem Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy stanowi jedynie narzędzie informatyczne za pośrednictwem, którego możliwe jest zawarcie umowy.

 

6.

Informacje handlowe zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

 

7.

Wszystkie ceny produktów na stronach internetowych Sklepu podawane są w dwóch wariantach - jako ceny netto oraz brutto (te zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Przy wybranych produktach cena może być podana w przeliczeniu za 1 metr kwadratowy lub za 1 metr bieżący zgodnie z informacją zawartą w opisie produktu.

 

8.

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania ze Sklepu Internetowego jest dostęp przez Klienta do komputera (lub urządzenia równoważnego), przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz do Internetu.

 

9.

Na wszystkie towary sprzedawane w Sklepie Internetowym wystawiane są faktury VAT.

 

10.

Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta będącego przedsiębiorcą oferty kupna towarów za pomocą narzędzi informatycznych na stronie Sklepu Internetowego i jej przyjęcie przez Sklep Internetowy.

 

11.

Każdy Klient będący przedsiębiorcą może utworzyć w Sklepie Internetowym konto Klienta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji. Utworzenie konta nie warunkuje możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.

 

12.

Klient dokonujący zamówień w Sklepie Internetowym bez rejestracji konta może nie mieć dostępu do wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego (np. historii zamówień).

 

13.

Konto Klienta w Sklepie Internetowym jest tworzone bezpłatnie na czas nieoznaczony. W każdym momencie Klient może zażądać jego usunięcia. Usunięcie konta nie jest w żaden sposób warunkowane i następuje do 5 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia żądania.

 

14.

Za poprawność danych Klienta (w tym tych, które dotyczą realizacji dostaw) zarówno w przypadku zarejestrowanego konta Klienta, jak i danych przekazywanych w zamówieniach bez rejestracji odpowiada Klient. Wszelkie skutki powstałe w wyniku podania błędnych danych obciążają Klienta.

 

15.

Termin realizacji zamówienia danego produktu zawarty w jego opisie w Sklepie Internetowym ma charakter orientacyjny i nie jest wiążący dla Sklepu Internetowego. Jeżeli czas realizacji zamówienia miałby ulec wydłużeniu, Sklep Internetowy skontaktuje się z Kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić nowy termin.

 

16.

Odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu terminu realizacji nie obejmuje utraconych korzyści lub dochodów Klienta.

 

17.

Termin realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym jest liczony od dnia zaksięgowania właściwej kwoty na koncie bankowym Sklepu Internetowego.

 

18.

Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar. W Sklepie Internetowym możliwe są następujące formy płatności:

 • za pobraniem - zapłata przy odbiorze zamówienia gotówką lub kartą bankową kurierowi bądź innemu dostawcy;
 • przelewem - rezerwujemy produkty w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego (faktura pro forma). Po zaksięgowaniu wpłaty następuje realizacja zamówienia;
 • gotówką w polskich złotych (PLN);
 • kartą płatniczą lub kredytową w siedzibie lub w oddziałach właściciela Sklepu Internetowego (po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem Internetowym);
 • kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych.

Wybór formy płatności odbywa się podczas składania zamówienia. Jednocześnie Sklep Internetowy  zastrzega, że w przypadku wyboru płatności przelewem i stwierdzeniu braku wpłaty w przeciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane bez powiadamiania Klienta.

 

19.

Cena jest wiążąca obie strony umowy w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu w Sklepie Internetowym nie zawiera kosztów transportu oraz innych kosztów obsługi logistycznej (np. kosztów rozładunku, dostawy pod inny niż w złożonym zamówieniu adres, kosztów przechowywania zamówionego towaru).

 

20.

W cenie produktu znajdującego się w Sklepie Internetowym nie są zawarte usługi dodatkowe (np. montaż, dostawa, rozładunek).

 

21.

Usługi dodatkowe (np. montaż, transport, rozładunek, relokacja) w wyniku indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym mogą stanowić przedmiot osobnej umowy.

 

22.

Koszty transportu zakupionych produktów, ich wydania i odbioru ponosi Klient, o ile w osobnych ustaleniach (forma elektroniczna - e-mail lub pisemna) nie stwierdzi się inaczej.

 

23.

Koszty transportu niektórych produktów mogą nie być wliczane do wartości zamówień realizowanych w Sklepie Internetowym ("zamówienia koszykowe"). Wtedy stanowić one będą przedmiot osobnych zleceń pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym. Produkty takie posiadają stosowne informacje w opisie produktu w części dotyczącej dostawy i / lub zawarte są w informacjach związanych z realizacją zamówień w Sklepie Internetowym (”zamówienia koszykowe”).  

 

24.

Sklep Internetowy może dostawę zamówień wybranych produktów lub grup produktów (tzw. „kompletów”) realizować na swój koszt. Produkty takie posiadają stosowne informacje w opisie w części dotyczącej dostaw (np. etykiety „darmowa dostawa”) i / lub zawarte są w informacjach związanych z realizacją zamówień sklepowych.

 

25.

Każdorazowo Klient zobowiązuje się do współdziałania ze Sklepem Internetowym w celu wykonania postanowień umowy w zakresie transportu, w tym w szczególności do:

 • zapewnienia, aby w miejscu i chwili dostawy zamówionych produktów uczestniczyła osoba uprawniona do współdziałania ze Sklepem Internetowym, a w szczególności do odbioru zamówienia;
 • zapewnienia dostawcy miejsca parkingowego dla samochodu ciężarowego z przyczepą, bezpośrednio w miejscu wydania zamówionych produktów;
 • odbioru z rozładunkiem zamówionych produktów w miejscu ich wydania przez Sklep Internetowy (miejsce zgodne ze złożonym zamówieniem).

W przypadku niezapewnienia odpowiednich warunków odbioru (w tym rozładunku) bądź zmiany miejsca lub daty wydania zamówionych produktów określonych w zamówieniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sklep Internetowy jest uprawniony do zmiany ceny usługi.

 

26.

Informacje o kosztach dostawy zamawianych produktów w Sklepie Internetowym dotyczą wyłącznie terenu Polski. Przy przesyłkach zagranicznych koszt dostawy ustalany jest indywidualnie przez Sklep Internetowy z Klientem.

 

27.

Możliwy jest odbiór zakupionego towaru bezpośrednio przez Klienta własnym transportem z siedziby właściciela Sklepu Internetowego lub należących do niego oddziałów. Zawsze musi być to wcześniej uzgodnione ze Sklepem Internetowym, zwłaszcza w zakresie miejsca, terminu oraz dostępności produktów w danej lokalizacji.

 

28.

Sklep Internetowy informuje z wyprzedzeniem Klienta o planowanym terminie dostawy w miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu.

 

29.

Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru zamówionych produktów lub nieodebranie produktów z powodu nieobecności Klienta w miejscu dostawy podczas wizyty dostawcy. W takim przypadku Sklep Internetowy ma możliwość obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami przechowywania zamówionych produktów oraz kosztami ponownej obsługi zamówienia, a w przypadku rezygnacji z zamówienia kosztami transportu zwrotnego do siedziby właściciela Sklepu Internetowego lub należących do niego oddziałów.

 

30.

Stosowanie prawa rękojmi za wady prawne oraz fizyczne zostaje wyłączone w stosunku do Klientów, jako osób lub podmiotów niebędących konsumentami.

 

31.

Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, nie były używane i są wolne od wad fizycznych, w szczególności od wad materiałowych oraz wykonawczych.

 

32.

Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta jako właściwego Gwaranta.

 

33.

Gwarancja obowiązuje terenie Polski i obejmuje wady produktu powstałe na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędów popełnionych w trakcie produkcji lub wadliwego zaprojektowania produktu.

 

34.

Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji pod warunkiem, że wykaże on, iż wszelkie wady, usterki lub uszkodzenia produktu nie wynikają pośrednio lub bezpośrednio z:

 • samowolnych, dokonywanych przez Klienta lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego bądź niecelowego uszkodzenia;
 • przechowywania i konserwacji niezgodnie ze sztuką budowlaną;
 • innych uszkodzeń powstałych z winy Klienta, powiązanych z nim użytkowników lub nieupoważnionych osób trzecich;
 • obniżania jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia, np. ścierania się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowań eksploatacyjnych, utleniania powłok cynkowych itp.;
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
 • niewłaściwego montażu, tzn. montażu przeprowadzonego niezgodnie z instrukcją montażu lub (w razie braku instrukcji) niezgodnie z zasadami sztuki;
 • użycia nieodpowiednich części zamiennych lub akcesoriów, w tym użycia innych akcesoriów, niż dołączonych do produktów, w szczególności niezgodnych z wymaganiami producenta lub niepochodzących od producenta;
 • niewłaściwego transportu, montażu lub jakiegokolwiek innego rodzaju obsługi;
 • użytkowania produktu bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza;
 • uszkodzeń produktu, powstałych w następstwie działania siły wyższej, zwłaszcza sił przyrody (np. powodzi, wichur i huraganów, pożarów), ale także zamieszek, zbiorowych aktów wandalizmu czy działań zbrojnych.

 

35.

W przypadku stwierdzenia w produktach objętych gwarancją, że nie spełniają one warunków złożonego oświadczenia gwarancyjnego, producent jako Gwarant w porozumieniu ze Sklepem Internetowym zobowiązuje się do wykonania czynności gwarancyjnych zgodnie ze swoimi możliwościami technicznymi i organizacyjnymi.

 

36.

Czynności gwarancyjne stanowią według wyboru Gwaranta:

 • naprawę produktów,
 • wymianę podzespołów produktów,
 • wymianę produktów.

 

37.

W przypadku wykonania czynności gwarancyjnej stanowiącej wymianę produktów objętych  gwarancją lub ich podzespołów, wymienione produkty lub ich podzespoły stają się własnością Sklepu Internetowego.

 

38.

W przypadku stwierdzenia w produktach objętych gwarancją, że nie spełniają one warunków złożonego oświadczenia gwarancyjnego, Klient jest uprawniony do wniesienia reklamacji przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji.

 

39.

Reklamacja może być wniesiona w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia, w którym zdarzenie reklamacyjne zostało stwierdzone.

 

40.

Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem poleconym lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu Internetowego.

 

41.

W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:

 • danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
 • numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
 • opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Klienta z określeniem lokalizacji przedmiotu reklamacji.

 

42.

W przypadku wniesienia reklamacji, Klient jest zobowiązany udostępnić produkty stanowiące przedmiot reklamacji w miejscu, w którym się one znajdują.

 

43.

Rozpoznanie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczy od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

44.

Sklep w porozumieniu z Gwarantem informuje o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres Klienta lub listem zwykłym.

 

45.

Odpowiedzialność Sklepu Internetowego ani Gwaranta z tytułu gwarancji nie obejmuje utraconych korzyści lub dochodów Klienta, a także wad i uszkodzeń, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy, w szczególności wad stanowiących podstawę obniżenia ceny produktów. Odpowiedzialność Gwaranta i Sklepu Internetowego z tytułu wad wyrobów ogranicza się do wartości reklamowanego wyrobu lub jego części i nie może przekroczyć wartości jego zakupu.

 

46.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Klient, w tym koszty transportu.

 

47.

Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek od Klientów odsyłanych za pobraniem w związku z prowadzonym procesem reklamacyjnym.

 

48.

Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu (lub grupy produktów) na warunkach podanych w opisie produktu oraz w informacjach zawartych w kolejnych krokach procesu składania zamówienia sklepowego („zamówienie koszykowe”).

 

49.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian.

 

50.

Każdy użytkownik Sklepu Internetowego (zarejestrowany i niezarejestrowany w Sklepie) może subskrybować newsletter poprzez wykorzystanie dostępnych funkcjonalności Sklepu. Usługa newslettera i przetwarzania związanych z tym danych osobowych realizowana będzie do czasu ewentualnej rezygnacji z usługi.

 

51.

Sklep Internetowy w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z "Polityką prywatności" dostępną na stronie Sklepu Internetowego.

 

52.

Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym wiąże się z podaniem przez Klienta danych  osobowych, m.in. numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej (adres e-mail). Zgromadzone dane  są wykorzystywane tylko do celów realizacji złożonych zamówień, dostawy towaru, obsługi księgowej lub reklamacyjnej.

 

53.

Odpowiedzialność Sklepu Internetowego nie obejmuje wszelkich szkód powstałych z tytułu użytkowania zamówionych produktów. W szczególności szkód będących wynikiem działania siły wyższej, jak powodzie, pożary, wichury i huragany. Z chwilą przyjęcia dostawy zamówionych produktów lub ich bezpośredniego odbioru z siedziby właściciela Sklepu Internetowego bądź należących do niego oddziałów za  stan i użytkowanie produktów oraz związane z tym skutki odpowiada Klient.

 

54.

Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym.

 

55.

Każdy Klient jest zobowiązany respektować regulacje zawarte w Regulaminie. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki realizacji zamówień będące wynikiem działań niezgodnych z Regulaminem.

 

56.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego stanowi jednocześnie oświadczenie Klienta, że jest przedsiębiorcą (lub działa na rzecz przedsiębiorcy w wyniku posiadanych uprawnień i upoważnień) i że zawierając umowę kupna-sprzedaży ze Sklepem Internetowym za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu dokonuje zakupów w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

57.

Sklep Internetowy zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

 

58.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl